این جلسه با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، ششتمد و داورزن و مدیران اتحادیه های حوزه کشاورزی سبزوار و شرکت‌های فناور مرکز رشد فعال در این حوزه به میزبانی مرکز رشد واحدهای فناور در تاریخ ۲۹ شهریور ماه در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر حاجی آبادی معاون محترم پژوهشی دانشگاه ضمن بیان اهمیت ارتباط بین فناوران و بهره برداران به لزوم همکاری و ارتباط این دو در حوزه صنعت تاکید نمودند. سپس دکتر رضایی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با بیان اینکه مهمترین چالش کشور در حال حاضر اقتصاد و تولید می باشد ابراز داشتند که نیازهای صنعت و فناوران باید شناسایی شود و سپس ارتباط موثر صورت پذیرد. سپس ۸ شرکت فناور مستقر در مرکز رشد که در حوزه کشاورزی فعالیت داشتند به معرفی شرکت و محصولات خود پرداختند که مورد استقبال مدیران قرار گرفت و در این میان پرسش ها و پاسخ های مهمی که منجر به پیوند فناوران و بازار هدف میشد؛ انجام پذیرفت. با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده و نیاز به برگزاری جلسات پیوسته در این حوزه، به تشخیص کلیه مدیران ادامه مباحث به جلسات بعد موکول گردید.