اولین جلسه کارگروه آمایش سند توسعه شهرستان در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری به ریاست آقای دکتر حدادنیا و با حضور نمایندگانی از فرمانداری، شهرداری، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش سبزوار به میزبانی دانشگاه حکیم برگزار شد.

.

                                                                         IMG_6082

.

در این جلسه چالش های موجود، راهکارهای ارائه شده و مسیرهای عملیاتی ممکن جهت توسعه حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است که در کارگروه مزبور مقرر گردید تا نهایی شدن سند توسعه شهرستان در حوزه های مربوط، جلسات متوالی برگزار و نتیجه نهایی جهت آمایش سند توسعه به مبادی ذیربط ارائه گردد.

.

                                                                        IMG_6083