اولین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی مدیریت سبز در محل مدیریت فرهنگی و اجتماعی به ریاست آقای دکتر شادنیا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، دکتر شادنیا ضمن خیرمقدم اظهار امیدواری نمودند که این کمیته بتواند به عنوان بازوی  اجرایی شورای راهبردی مدیریت سبز  اقدامات موثری انجام دهد.
در ادامه آقای همایی دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه ضمن تشکر از آقای دکترشادنیا به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی در تشکیل سریع جلسه و حضور حداکثری اعضاء ضمن طرح دستورالعمل مدیریت نکاتی را عنوان کردند و خواستار توجه جدی اعضاء به این موضوع گردیدند.
سپس هریک از اعضاء نظرات خود را بیان داشته و مقرر شد در جلسه بعدی پیشنهادات مکتوب اعضاء جهت بررسی و ارائه به شورای راهبردی تحویل گردد.