اولین دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره عالی فارغ التحصیل شد.

سرپرست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: اولین دانشجوی دکتری آب و هواشناسی  دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره عالی فارغ التحصیل شد.

دکتر علیرضا انتظاری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، افزود: حمزه احمدی، صبح امروز (دوشنبه دوم بهمن ماه) با دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره عالی به عنوان نخستین دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری فارغ التحصیل شد.

وی ادامه داد: «بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی درخت سیب در ایران» عنوان پایان نامه این دانشجو بود.

دکتر انتظاری یادآور شد: دکتر غلام عباس فلاح قالهری از دانشگاه حکیم سبزواری، استاد راهنما و دکتر اسماعیل امیری از دانشگاه زنجان و دکتر محمد باعقیده  از دانشگاه حکیم سبزواری نیز اساتید مشاور رساله پایان نامه این دانشجو بودند.

سرپرست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین دکتر جانبخش (استاد تمام دانشگاه تبریز) به عنوان استاد داور و دکتر جمال آبادی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه دفاع حضور داشتند.