سرپرست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: اولین دانشجوی دکتری آب و هواشناسی  دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره عالی فارغ التحصیل شد.

دکتر علیرضا انتظاری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، افزود: حمزه احمدی، صبح امروز با دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره عالی به عنوان نخستین دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری فارغ التحصیل شد.
وی ادامه داد: « بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی درخت سیب در ایران» عنوان پایان نامه این دانشجو بود.
دکتر انتظاری یادآور شد: دکتر غلام عباس فلاح قالهری ( دانشگاه حکیم سبزواری)استاد راهنما و دکتر اسماعیل امیری (دانشگاه زنجان) و دکتر محمد باعقیده (دانشگاه حکیم سبزواری) نیز اساتید مشاور رساله پایان نامه این دانشجو بودند.
سرپرست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین دکتر جانبخش (استاد تمام دانشگاه تبریز) به عنوان استاد داور و دکتر جمال آبادی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه دفاع حضور داشتند.
گفتنی است ۴ مقاله علمی و پژوهشی از این رساله پایان نامه استخراج شده است.