نخستین دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله خود از دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، اکرم رمضان زاده با دفاع از رساله خود با عنوان

From Heidegger’s Dasein to Socially Just Teaching: Triangulation of Grounded Theory and Hermeneutical Phenomenology to Probe Authenticity, Emotions, and Socially Just Teaching in Iranian EFL Contexts

با راهنمایی دکتر سید محمد رضا عادل و مشاوره ی  دکتر غلامرضا زارعیان و دکتر محمد غضنفری با کسب درجه بسیار خوب  موفق به پایان تحصیلات خود دررشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع دکتری  شد.

این دانش آموخته دانشگاه  حکیم سبزورای  در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: این رساله به بررسی مفهوم سازی اصالت وجود در آموزش از سوی مدرسان و فراگیران ایرانی زبان فارسی و ارتباط آن به زندگی شخصی آنها از طرق پراکسیس عاطفی و انتقادی پرداخته است.

وی افزود: روش مطالعه در این پایان نامه تلفیقی از نظریه داده بنیاد و پدیدار شناسی هرمنوتیک بود و بر اساس تحلیل داده های کیفی بدست آمده عواملی از قبیل عشق، اضطراب، خشم گذار احساسات مرتبط به اصالت وجود درآموزش بودند که توسط مدیریت احساس و تجسم سازی هدایت می شدند.

رمضان زاده عنوان داشت: بر این اساس هدایت احساسات،  جامعه آماری را به سمت منطق گفتگویی و گفتمان ترغیب کننده به لحاظ درونی و تغییر حرکات بدن در جستجوی آنها برای  فرصتی هدایت کرد که طی آن بتوان همه صداها را شنید تا همه افراد در فرایند آموزش و یادگیری از  فرصتی برابر برای تکامل برخوردار شوند.

وی یادآور شد: در واقع در این پژوهش نشان داده شد اصالت وجود به معنی اعمال آموزش مبتنی بر عدالت اجتماعی و امید انتقادی است.

گفتنی است اکرم رمضان زاده دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی ورودی ۹۲ دانشگاه حکیم سبزواری می باشد که در سابقه ی علمی و پژوهشی این دانشجو چاپ دو مقاله علمی( JCR) با درجه Q1 در نشریات معتبر جهانی و دو مقاله نمایه شده  در پایگاه استنادی اسکوپوس با راهنمایی دکترسید محمدرضا عادل دیده می شود .

سوابق علمی و پژوهشی و مقالات منتشر شده بین المللی  اکرم رمضا نزاده را  می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید.

——————————————————————————————————————

Teaching in Higher Education Q 1

۲۰۱۵ Impact Factor 0.632

http://www.tandfonline.com/toc/cthe20/current

Higher Education Q 1

۲۰۱۵ Impact Factor 1.207

http://link.springer.com/journal/10734

Two Scopus Journals

Qualitative Research Journal

http://www.emeraldinsight.com/loi/QRJ

Iranian Journal of Language Teaching Research

 

Iranian Journal of Language Teaching Research