اولین دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله خود  فارغ التحصیل شد.

محدثه عبیدی به عنوان اولین دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی در مقطع دکتری، ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ از پایان نامه خود تحت عنوان”بررسی وابستگی اتصال سارس کرونا ویروس۲ به پروتئازهای سلول میزبان و اثربخشی دارویی بر آن با استفاده از مدل های درشت دانه”، با کسب نمره عالی دفاع و به دریافت درجه دکتری نائل شد.

استاد راهنمای رساله این دانشجو دکتر رضا سهیلی فرد و مشاور آن دکتر رضا حسن زاده قاسمی از دانشکده فنی مهندسی بودند.

جلسه دفاع با حضور دکتر میترا خیرآبادی – دانشکده علوم پایه) به عنوان داور داخلی و حضور مجازی دکتر محمدرضا دایر(دانشگاه شهید چمران اهواز) و دکتر صادق صادق زاده(دانشگاه علم و صنعت) در سالن پروفسور لطفی زاده دانشکده برق برگزار شد.