اولین نشست اتحادیه انجمن های الهیات در تاریخ ۲و۳مرداد ۹۵ در وزارت علوم وتحقیقات فناوری  با حضور شورای مرکزی اتحادیه انجمن های الهیات کشور برگزار گردید که دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری آقای محمودجهانگیری دانشجو رشته الهیات_فلسفه وحکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری دبیر همایش ها وکنفرانس های اتحادیه الهیات در این جلسه  حضور داشتند.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

دراین جلسه ها که در دونوبت صبح وعصر در  محل وزارت علوم وتحقیقات فناوری برگزار گردید درباره ی موضوعات و اهداف های این اتحادیه درسال جاری گفت وگو و برنامه ریزی شد.

لازم به ذکر است که بعد از این جلسات که در وزارت علوم برگزار شد جلسه ایی دیگر با دبیران سایر دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه تهران ودانشگاه قم برگزار شد که اهداف اتحادیه الهیات در این جلسه با حضور دبیران این دانشگاه  ها بررسی شد.