شورای امور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری پس از تصویب آئین نامه مربوط به آن شورا، روز سه شنبه مورخ ۱۴ تیرماه، اولین جلسۀ خود را برگزار کرد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه خانم دکتر عسکری، نائب رئیس شورای امور بانوان دانشگاه، در نشست اعضای شورا اهداف بلند مدت و برنامه های عملیاتی شورا را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست، ارتقای سطح دانش جامعه در رابطه با وضعیت سلامت زنان و نیازهای آنان، ارتقا و بهره مندی از توان علمی زنان دانشگاهی و بهبود برنامه های پایش سلامت و ورزش بانوان به عنوان محورهای اصلی سیاست گذاری های شورای امور بانوان دانشگاه عنوان شد.

خانم دکترعسکری در ادامه خاطر نشان نمود که اعضای شورا با تنظیم برنامه های عملیاتی مرتبط با اهداف مذکور و تقویم فعالیت های سالیانه شورا، مصمم است زمینه های مختلفی را در جهت ایجاد زمینه های لازم برای رشد و بهره مندی جامعه از توانمندی و مشارکت زنان دانشگاهی در حیطه های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایجاد نمایند.