اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپیوتر

اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپوتر با عنوان “توسعه پایدار با انرژی های پاک” مشارکت پژوهشکده جغرافیا در قالب انرژی های نوین با رویکرد باد در منطقه خراسان روز دوشنبه ۱۸ اسفند در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق در غالب سه ارائه برگزار شد.
اولین ارائه توسط آقای دکتر کاشکی(عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا) با عنوان توسعه پایدار و انرژی ها پاک با رویکرد انرژی باد انجام پذیرفت. توسعه پایدار و جایگاه آن در ایران و معرفی انرژی های پاک در جهان از جمله مباحث مطرح شده توسط وی بود و در پایان نیز سوالاتی در زمینه سخنرانی پرسیده و پاسخ های لازم توسط ایشان داده شد.
قسمت دوم جلسه به سخنرانی آقای دکتر زنگنه اسدی، رئیس مرکز پژوهشی اختصاص داشت که رویکرد ارائه ایشان مبتنی بر الگوی مطلوب رشد و توسعه و مسائل محیط زیست بود.
سومین و آخرین ارائه این جلسه توسط دکتر حاجی آبادی، عضو  هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر با رویکرد شبکه قدرت که شامل دو بخش ساختار فنی و اقتصادی سیستم های تولید انرژی پاک از قبیل باد و خورشید و همچنین آماری از مصرف انرژی ایران و جهان بود، اختصاص داشت.