با محوریت دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود :

“اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت”

دانشگاه های همراه همایش: تربیت مدرس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست کشور

۲ الی ۴ خرداد ماه

پارک ملی گلستان

http://nppa.hsu.ac.ir/fa/