برنامه اولین کنفرانس بین المللی موتورهاو ژنراتورهای الکتریکی

برنامه پنل های ارائه مقالات اولین کنفرانس بین المللی موتورهاو ژنراتورهای الکتریکی

لینک ورود به جلسات 

۱- https://www.hsu.ac.ir/ece/icemg-meeting1/