ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در مقطع ارشد

با تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، مجوز ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه حکیم اعطاء و دانشکده جغرافیا منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و … می تواند از ترم آتی نسبت به جذب دانشجو در این رشته اقدام نماید.