ایجاد فرم (شاخص شما) در نمایه مدیریت نظارت و ارزیابی

به اطلاع می رساند:
مدیریت نظارت و ارزیابی، با هدف آگاهی از نظرات دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی در خصوص عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه، اقدام به ایجاد فرم شاخص شما در تارنمای این مدیریت نموده است.
ارائه راه حل پیشنهادی شما، راه گشای مسئولین در ارائه خدمات بهتر و ارتقاء کیفیت خواهد بود.