اینفوگرافی فعالیت های مدیریت ارتباط و جامعه دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۴۰۰

🔹رشد ۹۰ درصدی مبلغ ریالی قراردادهای نسبت به سال ۹۹

🔹رشد ۶۰ درصدی تعداد قرارداد ها نسبت به سال ۹۹

🔹رشد ۲۰ درصدی تعداد اعضای هیات علمی دارای قرارداد نسبت به سال ۹۹

🔹 انعقاد ۴۴ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت