بازديد بيش از ۵۵۰ دانش آموز از دانشگاه در هفته مشاغل

هفته دوم ارديبهشت ماه هر سال در تقويم ملي ايران زمين به نام هفته مشاغل نامگذاري شده است. از کار و کسب روزي حلال در فرهنگ ديني مسلمانان به جهاد نيز تعبير گرديده است.

همزمان با اين ايام و به منظور آشنايي هر چه بيشتر دانش آموزان مقاطع دبيرستان و پيش دانشگاهي سبزوار و شهرستان هاي تابعه و همجوار، طي جلسات متعدد بالغ بر ۵۵۰ دانش آموز دختر و پسر ضمن حضور در دانشگاه و بازديد از اماکن آموزشي، کمک آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه با توضيحات همکاران محترم شاغل در اين حوزه ها، از نحوه فعاليت و کارايي اين بخش ها، اطلاعات مبسوطي کسب مي نمايند که راهنماي آنان در مقاطع بعدي تحصيل و زندگي و موجب ايجاد انگيزه خواهد بود.