بازديد مسئولان دانشگاه نيشابور از تربيت معلم سبزوار

هيأتي مرکب از رياست، معاون آموزشي و پژوهشي و معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه نيشابور، ضمن حضور در  دانشگاه تربيت معلم، به بررسي راه کارهاي همکاري هاي ۲ جانبه ميان دو دانشگاه پرداختند.

در اين جلسه آقايان دکتر سخايي، رئيس، دکتر حقيقي، معاون آموزشي و پژوهشي و دکتر محمدي، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه نيشابور، با اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه گفتگو و به تبادل نظر و همفکري در خصوص مسائل جاري دانشگاه ها اعم از آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و دانشجويي و فرهنگي پرداختند.

دکتر محمديان، رئيس دانشگاه، ابراز اميدواري نمود که با بسط و گسترش جلسات و تعامل فکري مسئولان، آموزش عالي در منطقه به رشد کمي و کيفي مطلوب نزديک گردد.

همچنين پس از برگزاري اين جلسه، مسئولان دانشگاه نيشابور ضمن بازديد از نقاط مختلف دانشگاه، از پيشرفت ها و دستاوردهاي گوناگون عمراني، آموزشي و رفاهي – دانشجويي مطلع گرديدند.