بازديد هيأت رئيسه دانشگاه حکيم سبزواري از دانشگاه بيرجند

پیرو هماهنگی قبلی هیأت رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه بیرجند در مورخه ۵/۴/۹۱ طی سفری از این دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

هیأت رئیسه دانشگاه در این سفر ضمن بازدید از دانشکده کشاورزی، دانشکده علوم، شهرک فرهيختگان دانشگاه، پروژه های خوابگاه های استیجاری به شرط تملیک و سالن پذیرایی مشارکتی در نشستی ۵/۲ ساعته به تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف دانشگاهی از جمله آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، دانشجویی، عمرانی و اداری- مالی پرداختند.

هیأت رئیسه دو دانشگاه به همکاری هر چه بیشتر بین دو دانشگاه جهت استفاده از پتانسیل های موجود تأیید نمودند.

در خاتمه جا دارد از زحمات و مهمان نوازی بسیار گرم و صمیمانه هیأت رئیسه محترم دانشگاه بیرجند و همکاران شان در سایر قسمت ها تقدیر و تشکر نماییم.

 روابط عمومی دانشگاه