در سومين روز از برگزاري بيست و چهارمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش،فناوري و فن بازار كشور در محل مصلي تهران،دكتر زلفي گل وزير علوم،تحقيقات و فناوري به همراه معاونين پژوهشي و فناوري از غرفه دستاوردهاي پژوهشى دانشگاه حكيم سبزواري بازديد و با توضيحات مسئولين غرفه در جريان تعدادي از اين دستاوردها قرار گرفت.
در ابتدا مدير گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه گزارشي كوتاه از فعاليتهاي دانشگاه ارائه و سپس محصولات توليدي واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه توسط فناوران ارائه شدند.
شركتهايي همچون گسترش زيست پروتئين پاليز،زيست كودسازان ارغوان،كوير تك سربداران و شركت توكان محصولات خود را براي وزير علوم رونمايي كردند،وزير علوم نيز از مجموعه زحمات دانشگاه و شركتهاي فناور تقدير نمود.

همچنين دكتر سيف مدير كل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري طي بازديد جداگانه اي از غرفه دانشگاه حكيم سبزواري در جريان فعاليتهاي مختلف دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه قرار گرفت و ضمن تقدير از فعاليتهاي اين دفتر اظهار اميدواري نمود همراه با كارشناسان دفتر در دانشگاه حضور پيدا نموده و ضمن افزايش تعاملات در اين حوزه از نزديك فعاليتهاي دانشگاه در اين حوزه را رصد نمايد.

در حاشيه برگزاري نمايشگاه نيز جلسه مشتركي با حضور دكتر حسيني مسئول حوزه رصد اشتغال فارغ التحصيلان دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت ،دكتر صفايي مدير ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه و سركار خانم مهندس توكليان مسئول مركز هدايت شغلي دانشجويان دانشگاه برگزار و ابعاد مختلف اين حوزه تخصصي مورد بحث گفتگو قرار گرفت.