مهندس نظری استاندار خراسان رضوی  از غرفه دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار بازدید کرد.