به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه و ریاست دانشکده علوم پایه، بازدید و جلسه ای در روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه، بین نعدادی از اعضای هیات علمی و مدیر مجتمع پتروشیمی خراسان برگزار و طرفین به بحث تبادل نظر پیرامون چگونگی افزایش همکاری های دانشگاه و این مجتمع پرداختند.