جمعی از مسئولان و مدیران دانشگاه صبح روز چهارشنبه اول مهرماه، از تپه تازه کاوش شده دامغانی در حاشیه سبزوار بازدید نمودند.

در این بازدید، آقای دکتر گاراژیان، سرپرست گروه کاوشگر تپه مزبور از چگونگی کشف و کاوش در این منطقه و تاریخ باستانی نهفته در دل آن توضیحاتی مبسوطی ارائه نمود.

      

شایان ذکر است که علاوه بر اداره میراث فرهنگی و شهرداری سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری نیز با دارا بودن دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، آمادگی هر گونه مساعدت و همکاری لازم را با گروه مزبور اعلام نموده است.