دانشجویان دانشکده مهندسی برق در تاریخ ۵ آذر از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بازدید کردند. در این بازدید دکتر رضایی مدیر مرکز رشد، ضمن آشنا نمودن دانشجویان با مرکز رشد، اهداف و رسالتهای مرکز، نحوه حمایت از پذیرش شدگان در این مرکز را نیز تشریح کرد و از دانشجویان برای ارایه ایده های فناورانه خود برای راه اندازی یک کسب و کار دانش پایه، دعوت نمود.و در پایان دانشجویان از شرکتهای فعال در زمینه برق و الکترونیک بازدید نمودند.


در صورت تمایل برای بازدید از مرکز رشد، سایر دانشکده ها نیز می توانند با شماره ۴۴۶۴۱۹۵۲ تماس حاصل فرمایند.