بازدیداز انبار نفت شهرستان سبزوار به همت انجمن علمی SPE و همکاری مرکز کار آفرینی در تاریخهای ۲۱و۲۳و۲۴ آبان برگزار شد.

در این بازدید که با سرپرستی دکتر احساان اسماعیل نژاد در قالب درس آزمایشگاه خواص سیالات مخزن برگزار شد، دانشجویان از آزمایشگاه کنترل کیفیت این شرکت بازدید کردند.