جمعی تقریباً ۵۰ نفره از دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه، از معدن فیروزه نیشابور بازدید کردند. این بازدید در روز پنج شنبه مورّخ ۴ خرداد و در قالب درس زمین شناسی ساختمانی آقای دکتر احسان اسماعیل نژاد برگزار شد. دانشجویان ابتدا از طبقات و تونل های موجود در معدن بازدید نموده و با روش های استخراج، زهکشی، نگه داری و آتشباری آن آشنا شدند. اطلاعات کامل در مورد تراش این سنگ قیمتی و چگونگی تشخیص فیروزه ی مرغوب و روش های درجه بندی کیفیت آن از جمله مواردی بود که در اختیار دانشجویان قرار گرفت. لازم است در اینجا از مسئولین محترم معدن فیروزه ی نیشابور به ویژه آقای افخمی و آقای دکتر فضلیانی به جهت فراهم نمودن امکان برگزاری بازدید و میزبانی عالی آن ها، تشکر و قدردانی شود.

اردوی زمین شناسی دانشجویان با مطالعه و برداشت اطلاعات درزه شناسی در یکی از مناطق زمین شناسی مناسبِ اطراف نیشابور تا ساعت ۷ عصر ادامه یافت.