دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری با همراهی شورای امور بانوان دانشگاه از خانۀ سالمندان مادر سبزوار بازدید کردند.
این مراسم به همت انجمن خیریه مهرورزان دانشگاه برگزار شد که با استقبال خوب دانشجویان و اهدای گل به مادران سالمند و اجرای رقص محلی همراه بود.