دبیران انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشجویان اتباع از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بازدید کردند.

در این بازدیدها ضمن آشنایی بازدیدکنندگان از مرکز رشد و شرکتهای فناور و دانش بنیان فعال در مرکز ، از دفاتر کاری شرکتهای فناور نیز بازدید نمودند. همچنین جمعی از دانشجویان اتباع دانشگاه حکیم سبزواری به همراه جناب آقای دکتر خوش سیما مدیر همکاری های بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی از شرکتهای فناور دانشگاه بازدید جداگانه ای داشتند. در این بازدیدها دانشجویان از نزدیک با محصولات و توانمندی های شرکتهای مستقردر مرکز آشنا شدند.