رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی در این بازدید دکتر احمدی زاده از نزدیک با پتانسیل و توانمندی های شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه آشنا شد و در انتهای این بازدید، رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی درجلسه ای که با حضور کلیه فناوران مرکز رشد دانشگاه برگزار شد، حمایت ها ی این بنیاد از شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور را تشریح کرد که بسیاری از فناوران مشمول این حمایتها قرار گرفتند.