کلینیک و درمانگاه مرکزی در دانشگاه حکیم سبزواری در حال احداث است.به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری پس از اخذ موافقت اصولی مبنی بر ایجاد درمانگاه در داخل دانشگاه حکیم سبزواری و به منظور پوشش درمانی دانشجویان ساکن دانشگاه و همچنین کارکنان، عملیات ساختمانی ایجاد کلینیک دانشگاه از چندماه قبل آغاز و اکنون در مراحل پایانی آن می باشد و به زودی افتتاح خواهد شد.
گفتنی است این درمانگاه که مجهز به تجهیزات مدرن پزشکی و پرستاری خواهد بود در مهرماه آماده بهره برداری خواهد شد.