دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه شب گذشته به همراه جمعی از مسئولین دانشگاه با حضور در خوابگاه های دانشجویی با دانشجویان ساکن خوابگاه دیدار کردند.