سرپرست دانشگاه از مرکز رشد  واحدهای فناور بازدید و در نشستی با مدیران این مرکز حضور یافت.
به گزارش مرکز رشد واحدهای فناور عصر شنبه سرپرست  دانشگاه ضمن بازدید از مرکز رشد در جلسه صمیمانه ای با حضور واحدهای فناور حضور یافت . در این جلسه واحدهای فناور ضمن طرح دغدغه های کسب و کار خود لزوم حمایت بیشتر  از مرکز رشد و واحدهای مربوطه را خواستار شدند.
سرپرست دانشگاه نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه مرکز رشد در پیشرفت دانشگاه، بر لزوم ارتقا کمی و کیفی مرکز رشد تاکید نمودند.
وی  جهت اجرایی کردن هر چه سریعتر آیین نامه حمایت مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای فناور قول مساعدت داده و همچنین با تایید ایشان و حمایت از فراهم نمودن زیرساختهای لازم امکان تردد ۲۴ ساعته واحدهای فناور در مرکز رشد امکان پذیر شد.
دکتر مولوی همچنین بر لزوم همکاری دانشگاه در استفاده واحدهای فناور مرکز رشد از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی با رعایت قوانین مربوطه تاکید نمود.