دکتر رضایی فر سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم  با همراهی معاون پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی ضمن بازدید از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه از نزدیک با فعالیت های هسته های فناوری و شرکت های دانش بنیان مرکز آشنا و با فناوران‌ این مرکز گفت و گو کرد.