دکتر آبکارعضو آی سی تی هلند صبح امروز از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این بازدید ضمن بررسی توانمندی و ظرفیت های دانشگاه حکیم سبزواری ، در خصوص مشارکت در پروژه های آراسموس اتحادیه اروپا، دو پروژه مشترک دیگر نیزمورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در نشستی که با حضور مسئولین دانشگاه برگزار شد، دکتر آبکار در ارائه ای مفصل توانمندیهای اتحادیه اروپا و نحوه ارتباط با دانشگاه حکیم سبزواری را تحلیل کرد.
گفتنی است در این بازدید و جلسه دکتر پارسی پور معاون فرمانداری شهرستان ، دکتر انتظاری قائم مقام دانشگاه در امور دانشجویی و آموزشی و دکتر شهابی مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه به همراه رئیس دانشگاه حضور داشتند.