بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی نفت با هدف آشنایی دانشجویان با فضای کار فناورانه از مرکز رشد واحدهای فناور و دانش بنیان به همت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این بازدید دکتر رضایی مدیر مرکز رشد، ضمن آشنا نمودن دانشجویان با مرکز رشد، اهداف و رسالتهای مرکز، نحوه حمایت از پذیرش شدگان در این مرکز را تشریح کرد و از دانشجویان برای ارایه ایده های فناورانه خود برای راه اندازی یک کسب و کار دانش پایه، دعوت نمود.در این بازدید دانشجویان از نزدیک با فضای کاری شرکت های فناور و دانش بنیان آشنا شدند. در حین بازدید به سوالات و چالش های دانشجویان، مدیریت مرکز رشد پاسخ داده شد.