دکتر دهقان زاده فرماندار شهرستان بردسکن با حضور در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با همراهی دکتر رضایی مدیر این مرکز از شرکت های مستقر  در مرکز  رشد دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این بازدید که سه شنبه ۲۷ تیر ماه انجام گرفت، دکتر دهقان زاده ضمن گفتگو با مدیران شرکت ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور با توانمندی ها و ظرفیت آنها آشنا شد.