دکتر حاج جباری معاون امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همراهی رئیس و مسئولان دانشگاه  از پروژه خوابگاه ۵۱ واحدی دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه این بازدید گفت:صندوق رفاه وزارت علوم در حد توان و بر مبنای مصوبات، برای تجهیز خوابگاه ها به ازای هر نفر دانشجوی ۵۰ میلیون ریال هزینه می کند.
حاج جباری گفت: در راستای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احداث خوابگاه‌های متأهلی نیز مورد توجه بیشتر وزارت علوم قرارگرفته است.
وی اظهار داشت: صندوق رفاه مسئولیت و تکلیفی در زمینه ساخت خوابگاه نداشته اما دانشگاههای که پای کار بوده و در مسیر اجرای قانون از محل درآمدهای اختصاصی و داخلی خود برای احداث خوابگاههای مورد نیاز ورود کنند این نهاد نسبت به تامین تجهیزات مورد نیاز خوابگاهها اقدام می نماید.
دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری نیز گفت: یکی واحد خوابگاهی با ظرفیت ۲۰۴ نفر در دانشگاه حکیم سبزواری در دست اقدام است که از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن اختصاص و جذب شده است که با پیگیری وتلاش های انجام شده تا مهرماه مورد بهره برداری و مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد.