بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری سبزوار  دکتر فیض آبادی و مهندس رهنمافر معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از روند عمرانی پردیس علم و فناوری.
در این بازدید که با حضور آقای دکتر حاجی آبادی معاون پژوهشی، دکتر روشنفکر مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و دکتر رضایی رئیس پردیس علم و فناوری سبزوار تشکیل شد موانع عمرانی و بودجه ای پردیس علم و فناوری سبزوار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.