بازدید همکاران دانشگاه حکیم سبزواری از مجموعه پارک ملی هوافضای سپاه –امروز ۱ تیرماه