به مناسبت ارج نهادن بر زحمات بانوان دانشگاه، ضمن بازدید از بخش های مختلف اداری در محل حضور آنها ۱۷۰ جلد کتاب با عنوان “مهاجر سرزمین آفتاب “که سرگذشت ا بانویی فداکار،صبور و تاثیر گذار در اجتماع و اولین مادر شهید ژاپنی است به آنها اهدا گردید .

[