ایستگاه مرکزی و اختصاصی اتوبوس دانشگاه  حکیم سبزواری با پیگیری مداوم مدیریت اداری و واحد نقلیه دانشگاه بازسازی و نصب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در راستای بهینه سازی و مناسب سازی سیستم خط واحد اتوبوس رانی  مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری و تکریم دانشجویان عزیز با پیگیری مداوم واحد نقیلیه و مدیریت اداری دانشگاه ایستگاه مرکزی شهید فهمیده بازسازی و نصب شد.

photo_2017-02-05_10-30-58
photo_2017-02-05_10-30-53