شورای مدیریت سبز دانشگاه حکیم سبزواری باموضوع پایش آنلاین و آفلاین انرژی  با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی از مصوبات این نشست، تهیه طرح الگوی کشت گیاهان و درختان مناطق خشک و نیمه خشک و پیشنهاد آن به وزارت متبوع  و همچنین تهیه طرح پیشنهادی اصلاح سرانه های فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی و بالا بردن ضریب اشغال و استاندارد سازی سرانه ها آن به وزارت متبوع بود.

از دیگر مواردی که در این جلسه مطرح شد بحث فرهنگ سازی در خصوص الگوی مصرف بود که مقرر شد این مورد به حوزه مدیریت فرهنگی واگذار و توسط این حوزه اجرا شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد نرم مصرف آب فضای سبز برآورد شده و گزارش آن به شورا ارئه شود، همچنین مقرر شد موارد هدررفت آب در سطح دانشگاه شناسایی و توسط تاسیسات رفع شود و پایش کلی از تاسیسات دانشگاه صورت گرفته و تمامی نقوص با توجه به فرصت پیش آمده رفع شود.

تیرز مدیرت سبز دانشگاه حکیم سبزواری را اینجا ببنید