طی امضای قراداد پژوهشی بین موزه ملی علوم و فناوری و دانشگاه حکیم سبزواری ” مطالعه و پژوهش مقایسه ای بادگیر بومی و غیربومی با رویکرد پیوند سرزمینی” به دانشگاه حکیم سبزوای واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی این قراداد انجام مطالعه و پژوهش در مورد بادگیر؛ شامل تاریخچه، سیرتحول زمانی و جغرافیایی، کاربرد و موارد استفاده، سند چگونگی کارکرد و تهیه نقشه های معماری شامل مدارک و نقشه های پلان، نما و برش و  ارائه طرح و تصاویر سه بعدی به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شده است.

گفتنی است مبلغ این قرارداد سه ماهه ۱۲۰میلیون ریال می باشد.