معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری از موافقت با ایجاد سه رشته جدید در این دانشگاه توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور خبر داد.

دکتر رضا طیبی در گفتگو با روابط عمومی گفت: این رشته ها شامل رشته های علم داده ها، مهندسی پلیمر گرایش فرآورش و سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور  در مقطع کارشناسی ارشد است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: از مهرماه ۱۴۰۲ در این سه رشته در دانشگاه حکیم سبزواری دانشجو پذیرش می شود.

دکتر طیبی افزود: ایجاد رشته های جدید در دانشگاه حکیم سبزواری در راستای تحقق سیاست های آموزشی دانشگاه در برنامه راهبردی و همگام سازی توسعه کیفی با  توسعه کمی دانشگاه است.