انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور با حضور مدیرکل طرح های عمرانی وزارت علوم به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، طی این انتخابات  دانشگاه حکیم سبزواری برای سومین دوره متوالی به عنوان دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراسم انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم و مدیران عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ برگزار شد و طی این انتخابات دانشگاه حکیم سبزواری برای سومین دوره متوالی به عنوان دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ و دکتر حسین شاد، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیر دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور انتخاب شد.

همچنین در حاشیه این نشست مدیرکل طرح های عمرانی وزارت علوم از طرح های عمرانی در حال ساخت دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.