با برگزاری انتخابات، دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین بار متوالی به عنوان دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراسم انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری با حضور معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم صبح امروز برگزار شد و طی این انتخابات دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین بار متوالی به عنوان دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ و دکتر حسین شاد، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیر دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور انتخاب شد.

گفتنی است منطقه ۹ کشور شامل دانشگاه های چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان (۲۸ دانشگاه) می باشد.