نخستین نشست هم فکری و هم افزایی روسای مراکز آزفای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسرکشور با حضور و سخنرانی مدیر همکاری های بین المللی و مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.


دکتر هاشم داداش پور، معاون ‌وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، در نخستین نشست هم فکری و هم افزایی روسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسرکشور که در ۹ بهمن ۱۴۰۱ با شرکت نمایندگان ۳۰ مرکز آزفا در تهران برگزارشد، بر شکل گیری ساختار مراکز آزفا در وزارت عتف و دانشگاه های متولی امر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، شبکه سازی، ضرورت تناسب سازی دانشگاه ها با امر آموزش زبان فارسی، تدوین آیین نامه، ضرورت گسترش دانشجویان بورسیه و ارتباط زبان آموزی با تخصّص زبان آموز تاکید کرد. در این نشست دکتر جعفر رازقی، سرپرست اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت عتف و دکتر محمّد جواد سلمان پور، معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل، نیز سخنرانی کردند.

در این نشست یک روزه، دکتر علی خوش سیما، مدیر علمی- بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه حکیم سبزواری، ضمن برشمردن توانمندی­های دانشگاه حکیم سبزواری در حوزة آموزش زبان فارسی، ضرورت شکل گیری ساختار نظام مند آموزشی و تهیه آیین نامه اجرایی آن و لزوم زدودن مشکلات مالی و اجرایی مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه­های کشور را خواستار شد.

 دکتر مهیار علوی مقدّم، مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) و عضو شورای مشاوران بین الملل دانشگاه، طی سخنانی به آسیب شناسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در چارچوب ساختار درون دانشگاهی و برون دانشگاهی، بهره گیری از شیوه­های جدید «با اهداف ویژه آموزشی و دانشگاهی» (PSP: Persian for Specific Purposes)، نیازسنجی زبان آموزان و یکپارچگی شیوه ها و برنامه ریزی­های متمرکز آموزشی هدفمند و سرفصل دار تاکید کرد.

 جلسة دوم  این نشست، در اردیبهشت ۱۴۰۲ و با هدف بررسی آیین نامه و برنامه های آتی مراکز آزفا در آینده، برگزار خواهد شد. حضور در نخستین دور از گفتگوهای مشترک دانشگاه­های ایران و هند دراسفند۱۴۰۰، برگزاری دوره­های مقدماتی یک و دوآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ازبهمن ۱۴۰۰ تا تیر۱۴۰۱، برپایی نخستین دورة دانش افزایی استادان هندی درتیر۱۴۰۱، تعیین دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان« دانشگاه معین» آموزش زبان فارسی در دانشگاه پتیالای پنجاب هندوستان، تدوین سرفصل و برنامة آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان«با اهداف ویژة آموزشی و دانشگاهی»(PSP) و گفتگوهای اولیه برای برگزاری دوره های مجازی آموزش زبان فارسی برای زبان آموزان کشور بوسنی و هرزگویین، از جمله فعالیت­های مرکز آزفای دانشگاه حکیم سبزواری در۱۴۰۰ و۱۴۰۱ است.