طی حکمی از سوی رئیس انجمن دارت کشور، دکتر محمدرضا شهابی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری  به عنوان مربی تیم ملی دارت بزرگسالان کشور منصوب شد.