طی حکمی از سوی دکتر جواد حدادنیا، رئیس محترم دانشگاه، دکتر ولی الله رمضانی مدیر اجتماعی به عنوان سرپرست حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی منصوب شد.
 
جناب آقای دکتر ولی الله رمضانی
مدیرمحترم اجتماعی
  احتراماً، نظر به ابلاغ ساختار اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط وزارت متبوع و همچنین مصوبه هیات اجرایی و تشکیلات دانشگاه که در اولین جلسه هیات رییسه دانشگاه در سال ۱۳۹۶مورد تایید قرار گرفت و با توجه به ساختار جدید مبتنی بر ادغام دو ساختار مستقل معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و اجتماعی و ایجاد معاونت واحد دانشجویی و فرهنگی، بدین وسیله سرپرستی حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی به جنابعالی محول می گردد.
 بدیهی است با هماهنگی حوزه های مرتبط و حداکثر ظرف مدت دوماه زمینه لازم برای اجرایی شدن ساختار جدید را بر اساس دستورالعمل های وزارت متبوع و مصوبات هیات رییسه دانشگاه فراهم آورید و گزارش اقدامات انجام شده را به طور مرتب به اینجانب ارائه نمایید.
جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری