با حکم رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ،دکتر امین کوشکی، رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار منصوب شد.

رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزشی عالی و پژوهشی کشور: انتظار می رود با توجه به اصول مهم تحول آفرینی، نوسازی هدفمند و عملکرد جهادی اولویت های سازمان بسیج اساتید را محور اصلی فعالیت های خود قرار دهید.