با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد مقابله با کرونا، رقابت داوطلبان آزمون سراسری ۹۹ در سبزوار و حوزه آزمونی دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه نخستین روز آزمون سراسری ۹۹ در دانشگاه حکیم سبزواری با رقابت ۵۵۶ داوطلب  گروه آموزشی هنر آغاز شد.

گفتنی است  ۶۴۱۳ داوطلب سبزواری آزمون سراسری ۹۹ از امروز تا یکم شهریورماه( چهار روز) در دانشگاه حکیم سبزواری رقابت می کنند.